ࡱ F> 436 PKSKS=HcPcP 8?TD $hzbc" 8C[h DN1 ZQvNAS'Y|^yxvzft_ecWS eeNASt^vO'YSiwQ g̑ zxaIN 1.eeNASt^O'YSivSSaINxvz _lKQ`;NIN-NVSeNSeXLu 2.`Nяs^eeN-NVyrr>yO;NIN``_lKQ`;NIN-NVSeNSeXLuxvz 3.`Nяs^eeN-NVyrr>yO;NIN``vNLu‰Telxvz 4.eeNe_ z-NVqQNZQvO}TNRxvz 5. N*NR_ vtN[xvz N0N-NV_sNShQbcۏ-NNSleO'Y YtQ 6.-NV_sNStW@xxvz 7.hQbcۏ-NNSleO'Y YtQv-NV_sNS_xvz 8.N-NV_sNScۏ'Yޏ $NHQ:S ؚ(ϑSU\xvz V0R_g^eSU\yO;NINsNS̀of N'Yޏ^QNؚ(ϑSU\xvz N0ZWcyb/f,{NuNRNMb/f,{NDnRe/f,{NRR 14.'Yޏ^R_ReqRSU\beuxvz 15.'Yޏ^cRReNMb0Res^S0Reu` NMONSO ^xvz 16.'Yޏ^cRReNNDёNMbm^Txvz 17.'Yޏ^% g)RNybW-N\_ONbvo}YsXxvz 18.'Yޏ^^bV͑NMb-N_TReؚ0W_xvz mQ0SU\hQǏ zNll;N ONlS_[ZP;N 19.hQǏ zNll;N6R^S0ĉS0 z^SvtN[xvz 20.OSFUl;NSO|^_xvz N0ZWchQbOllV cۏll-NV^ 21.cۏV[ltSO|TltRsNSvtN_xvz 22.'Yޏ^Nb[cۏOlL?exvz 23.'Yޏ^R_WB\>yOltsNS^xvz kQ0cۏeSO:_ 1\>yO;NINeSeLq 24.>yO;NINaƋb_`QZRT_Rxvz 25.f[`NTLO'Y^ZQ|^yveNNeS0>yO;NINSU\S[ OYexvz 27.eeN>yO;NIN8h_NyOOSO|xvz 34.'Yޏ^^[NSSxvz 35.'Yޏ^R_lQVW^^xvz 36.'Yޏ^R:_͑'Yu`2cQelSO|T^%`R^xvz AS0[s^QN~vt^KYevh _RV2TQsNSe@\b 37./{_eeNZQv:_Q``xvz 38.'Yޏ^ؚ(ϑ^QlTyvxvz ASN0ZW[ NyhQbN%NlZQ meQcۏeeNZQv^evO'Y] z 39.NZQvbi}T_>yOi}Txvz 40.[UZQvbi}T6R^ĉSO|xvz 41.cۏNZQ^_WB\ltxvz 42.R:_^meS^xvz  PAGE \* MERGEFORMAT 1 *.02TVXӽyaI-7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH\/CJ OJPJQJ^Jo(aJ @mH sH nHtH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ @mH sH nHtH+CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,mH sH nHtHCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,#CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH X`bvz|ӿw_C'7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH\7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH\/CJ OJPJQJ^Jo(aJ @mH sH nHtH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ @mH sH nHtH/B*phCJOJPJQJ^Jo(aJnHtH\/B*phCJOJPJQJ^Jo(aJnHtH\'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ\/B*phCJOJPJQJ^Jo(aJnHtH\'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ\ " $ J L N l n ǫ{gK7#'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ\'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ\7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH\'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ\'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ\7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH\7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH\7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH\7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH\ n ϳ{_C'7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH\7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH\7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH\7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH\7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH\7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH\/CJ OJPJQJ^Jo(aJ @mH sH nHtH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ @mH sH nHtH J L l n ˳{_C%;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH\7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH\7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH\7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH\/CJ OJPJQJ^Jo(aJ @mH sH nHtH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ @mH sH nHtH7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH\  > @ t v ũqYA#;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\/CJ OJPJQJ^Jo(aJ @mH sH nHtH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ @mH sH nHtH7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH\7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH\7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH\7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\  L N åiK-;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\N ëuW9;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\/CJ OJPJQJ^Jo(aJ @mH sH nHtH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ @mH sH nHtH;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\  . 0 6 f h ëuW9;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\/CJ OJPJQJ^Jo(aJ @mH sH nHtH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ @mH sH nHtH;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\ åiK-;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\ 48ϱuW9;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\/CJ OJPJQJ^Jo(aJ @mH sH nHtH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ @mH sH nHtH8:z|åiK-;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\JLnpåiK3/CJ OJPJQJ^Jo(aJ @mH sH nHtH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ @mH sH nHtH;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\påiK-;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\46lnåuW9;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\/CJ OJPJQJ^Jo(aJ @mH sH nHtH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ @mH sH nHtH;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\DFfϷ{]?!;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\/CJ OJPJQJ^Jo(aJ @mH sH nHtH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ @mH sH nHtH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ @mH sH nHtHfhõUUUCJU#CJ,OJPJo(aJ,mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ ;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ@mH sH nHtH\ 02V|\BdHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$" & FdHa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$VD" & FdDa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$VD" & FdDa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$VDda$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$|" L n jPdHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$$dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$,^,WD`" & FdHa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$VD L n v\BdHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$ & FdHa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$ @ v N v\BdHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$ & FdHa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$N 0 h kQdHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$" & FdHa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$VDdHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$" & FdHa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$VDdHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$h :|tZ@dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$" & FdHa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$VDdHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$LptZ@dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$" & FdHa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$VDdHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$6ntZdHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$" & FdHa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$VDdHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$FhtWUI 9r 9r dDa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$" & FdHa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$VD 9r 9r ; 0. A!(#"$%*2S2P0p18 0%o(0&>66 666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pZ@Zcke a$$1$0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh4K)ԌA: *-OxF#5lUUoYc1H'@rJF( OH :nKJI>+2PdʉEm7>D:-sZxrj'ǨZD^D"bY=A.(5rK$Mqq;Yfy5fK;?̬m"q|WhZ+ aC^zKЈ+GHc꜒9A?ǁrcJ~|z|C9%C]FlCԇ,Q[0Nqbݴ]y%K PK N@_rels/PKN@f< _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F2e~"Kl`0;1 (6{PF783.#c(Y ̵W͘tT0Dlm#]ڀzgͿ0n .):&viUe6F,jY~}_G>~WoPKN@~ [Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 Swl9rj̛Mt֎k8풺toPKN@~ F[Content_Types].xmlPKN@f< L_rels/.relsPKN@Ωy 8drs/downrev.xmlPKN@ 4drs/e2oDoc.xmlPK N@drs/PK N@(_rels/PKYn @ @ p!@Oh+'0 px $fm2020kxlhh003 Normal.dotmfm2020kxlhh0031@$@<<WPS Office_11.8.2.1117_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,HPX `ht| 0t|KSOProductBuildVerICV2052-11.8.2.1117!68E9D2A4262C0BB03E5863634C0BDA78 Root Entry F0@WordDocument=H0Table%Data WpsCustomDataSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8  !"#$&'()*+,-./125